Financiering

Hoe kom je als ondernemer aan geld? Hoe maak je van je kredietaanvraag een succes? En wat zijn - naast de bank - alternatieve mogelijkheden? Bekijk de mogelijkheden die WAN2CONNECT je te bieden heeft.

Lening

Met een zakelijke lening financier je een langlopende investering voor je bedrijf. Je ontvangt in één keer het geldbedrag op je rekening en spreekt een vaste looptijd af met de bank. Vaak is dat een aantal jaar. Je betaalt de lening in termijnen terug en de rente staat meestal vast. Zo’n lening is geschikt voor investeringen zoals machines of een nieuwe vestiging van je onderneming.
Steeds vaker kun je een krediet of lening volledig online aanvragen. Aan welke eisen je moet voldoen, verschilt per financier. Door de samenwerking van WAN2CONNECT met verschillende banken kunnen onze financiële experts je hierin ondersteunen. Het is wel belangrijk om een financieel plan en jaarcijfers te hebben.

Krediet

opnemen als het nodig is. Jij bepaalt zelf wanneer je geld opneemt en hoeveel. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je gebruikt. Vaak kun je iedere maand ook een gedeelte aflossen, dat je later weer kunt opnemen. Zo heb je bijvoorbeeld meer ruimte voor werkkapitaal, voorraden of salarissen. Je kunt bij allerlei partijen terecht voor krediet. Net als bij leningen, verschillen de voorwaarden en kosten per aanbieder.

Rekening courant krediet

Met deze kredietvorm kun je tot een bepaald bedrag rood staan op je ondernemers- of bedrijfsrekening. Dit krediet kan nuttig zijn bij incidentele of fluctuerende kredietbehoefte. Voor een rekening courant krediet geldt geen aflossingsverplichting. Let op: als je structureel een negatief saldo hebt, is dat duur. Je kunt dan beter kijken naar een andere manier van financiering.

Leasing

Leasing is een van de bekendere leenvormen. Je denkt bij leasing waarschijnlijk meteen aan auto's en telefoons, maar je kunt ook andere bedrijfsmiddelen zoals machines leasen.

Bij lease koopt de leasemaatschappij het bedrijfsmiddel en jij betaalt dit in termijnen terug. Er zijn twee verschillende leasevormen: financial lease en operational lease. In het eerste geval ben jij de eigenaar, bij operational lease is de leasemaatschappij eigenaar. Wie eigenaar is, loopt het economisch risico. Leasing is in Suriname nog geen echt begrip en daardoor ook nog geen echte leasemaatschappijen. Maar de mogelijkheid tot leasen bestaat.

Voorraadfinanciering

Een bank kan ook je voorraad voorfinancieren en zo je leveranciers sneller betalen. Je voorraden gelden dan als ‘onderpand’. Voorwaarde: je voorraad is een betaald gereed product of een verhandelbare grondstof die aantoonbaar en volgens alle juiste en officiële documenten is opgeslagen.
Voorraadfinanciering wordt door de meeste banken verstrekt in combinatie met een debiteurenfinanciering. Voorraadfinanciering is vooral geschikt voor bedrijven met een grote, kostbare voorraad.

Financieringsplan

Voor het opstellen van je financieringsplan heb je cijfers nodig van je bedrijf dat je onderbreng in je balans. Een balans geeft je nuttige inzichten in de financiële situatie van je bedrijf op een bepaald moment. Vandaar dat een balans een handige tool is voor ondernemers. De vraag is dus: hoe maak je zo’n balans? Wat zijn vaste onderdelen?

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van je bedrijf op een bepaald moment. Met een balans kun je relatief eenvoudig bepaalde kengetallen berekenen die voor jouw onderneming relevant zijn, zoals liquiditeit* en solvabiliteit*. Met een balans zie je in één oogopslag hoe je bedrijf er in financieel opzicht voor staat.

Je kunt zien of je onderneming een positief of een negatief eigen vermogen heeft. Ook de investeringen die je gaat doen en de manieren waarop je deze financiert, kun je terugzien op de balans. Je kunt op elk moment een balans opstellen. Maar als het een onderdeel van je jaarrekening is, dan maak je hem aan het einde van je boekjaar. De balans is overigens een verplicht onderdeel van de jaarrekening.

*Liquiditeit is net als rentabiliteit en solvabiliteit een van de financiële ratio’s. Met deze cijfers kun je zien hoe jouw bedrijf zich over een langere tijd ontwikkelt. De liquiditeit bereken je om aan te geven in hoeverre jouw bedrijf aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Een balans heeft een linker- en een rechterkant. De linkerkant is de activa- of debetzijde. Aan deze kant staan je bezittingen, zoals bijvoorbeeld geld, goederen of debiteuren, mensen die nog geld aan jou moeten betalen. Aan de rechterkant staat de passiva-, of creditzijde. Hier staan je schulden en je eigen vermogen, dus eigenlijk met welk geld je bezittingen zijn betaald. Je kunt hierbij denken aan vreemd vermogen of kortlopende schulden, bijvoorbeeld crediteuren. Een balans moet in balans zijn. Anders gezegd: beide zijden van de balans moeten in evenwicht zijn.

Een vaste indeling van een balans ziet er als volgt uit:

Activa

 • Vaste activa
 • Vlottende activa

Passiva

 • Eigen vermogen
 • Lang vreemd vermogen
 • Kort vreemd vermogen

Een balans maken is niet altijd makkelijk. Daarom maken veel ondernemers gebruik van een boekhouder of een boekhoudprogramma om een balans te maken. Hieronder staat een voorbeeld balans.

 

Er zijn verschillende soorten activa en passiva. Om het overzicht te houden is het niet handig om al je posten in willekeurige volgorde onder elkaar te zetten. Je kunt het best een balans opstellen door je bezittingen en schulden in categorieën te verdelen. Hiervoor kun je de vaste categorieën gebruiken die we hieronder noemen per soort activa en passiva. Deze categorieën zijn ingedeeld op basis van grootte. Het aantal posten dat je gebruikt is afhankelijk van de soorten bezittingen en schulden die je hebt. Een overzicht van de verdeling van de verschillende categorieën in een balans en een beschrijving van de verschillende soorten activa en passiva vind je hieronder.

ACTIVA / DEBET

PASSIVA / CREDIT

Inventaris: SRD 400.000

Eigen vermogen: SRD 500.000

Voorraad: SRD 300.000

Lening van bank: SRD 200.000

Debiteuren: SRD 200.000

Crediteuren: SRD  150.000

Kas: SRD 100.000

Salarissen: SRD 150.000

  

Totaal: € 1.000.000

Totaal: SRD 1.000.000

Vaste activa
Vaste activa zijn dingen die langer dan één jaar aan je onderneming verbonden zijn.

 • Immateriële vaste activa: niet tastbare en niet financiële kosten, zoals oprichtingskosten en vergunningen
 • Materiële vaste activa: tastbare zaken die de bedrijfsvoering voor langere termijn dienen, zoals gebouwen en bedrijfswagens
 • Financiële vaste activa: beleggingen op de lange termijn, zoals aandelen en beleggingen
 • Niet toe te wijzen vaste activa: hieronder worden posten vermeld die niet passen onder een van de andere posten van vaste activa, zoals aankoopsommen

Voorbeelden van vaste activa zijn: een bedrijfspand, inventaris, bedrijfswagen, machines, computerapparatuur, deelnemingen.

 

Vlottende activa

Vlottende activa zijn zaken die binnen één jaar in geld omgezet kunnen worden. Ook liquide middelen (geld) vallen hieronder.

 • Voorraden: goederen binnen het bedrijf die dienen om eindproducten te vervaardigen en de eindproducten die nog niet zijn verkocht, zoals onderhoudsmiddelen en verpakkingsmateriaal
 • Vorderingen: openstaande posten en vooruitbetaalde kosten, zoals BTW en debiteuren.
 • Effecten: waardepapieren die niet als investering voor de lange termijn bedoeld zijn, zoals effecten en obligaties
 • Liquide middelen: geldelijke middelen die direct beschikbaar zijn, zoals bankrekeningen en contanten

Voorbeelden van vlottende activa zijn: voorraden, debiteuren, banktegoeden en kasgeld.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen verstaan we het bedrag dat je als ondernemer zelf in je onderneming hebt geïnvesteerd.

 • Gestort en opgevraagd kapitaal: het aandelenkapitaal dat in bezit is van de aandeelhouders
 • Agio: het bedrag dat aandeelhouders meer hebben betaald dan de aandelen waard zijn
 • Herwaarderingsreserve: een reserve dat net zo groot is als het verschil tussen de boekwaarde voor en na de herwaardering van een bezit
 • Wettelijke en statutaire reserves: overige wettelijke verplichte en in de statuten vermelde reserves
 • Overige reserves: alle overige reserves, zoals dividend
 • Onverdeelde winst: positieve uitkomst van de winst- en verliesrekening
 • Saldo verlies: negatieve uitkomst van de winst- en verliesrekening
 • Aandeel derden: eventuele dochterondernemingen
Lang vreemd vermogen

Het lang vreemd vermogen bestaat uit leningen die een looptijd hebben van meer dan één jaar.

 • Langlopende schulden: te betalen bedragen met een termijn van langer dan één jaar, zoals hypotheken en leningen
Kort vreemd vermogen

Het kort vreemd vermogen bestaat uit middelen die je onderneming slechts voor een korte tijd beschikbaar heeft en je dus op korte termijn weer moet terugbetalen. In elk geval binnen één jaar.

 • Kortlopende schulden: te betalen bedragen met een looptijd van korter dan één jaar, zoals salarissen en nog te betalen belastingen
 • Crediteuren, zoals leverancierskrediet

Begroting

Waarom is het werken met een begroting heel belangrijk?

Ondernemers die bewust en actief met een begroting werken zijn succesvoller, omdat ze gericht sturing geven aan hun bedrijf. Vijf voordelen van het werken met een begroting.

Een begroting geeft je meer grip

De meeste ondernemers maken bij de start van hun bedrijf een begroting, waarin ze hun verwachte inkomsten en uitgaven opnemen. De begroting is vaak een onderdeel van het ondernemingsplan. Bij een financieringsaanvraag maakt de gemiddelde ondernemer (verplicht) een aantal begrotingen, maar zodra de financiering rond is, kijkt hij er niet meer naar om. Dat is zonde. Een begroting gebruiken heeft veel voordelen. We noemen er vijf.

Een begroting is niets anders dan het doorrekenen van toekomstplannen. Hiermee worden zwakke plekken en risico’s zichtbaar. Het is goed om van tevoren helder te krijgen wat wel en wat niet haalbaar is. Aan de hand hiervan kun je prioriteiten stellen. Blind blijven sturen op een onhaalbaar doel kan je grote schade opleveren.
Op basis van een goed doordacht plan kan worden bepaald hoeveel externe financiering nodig is en of die financiering bij de bank geregeld kan worden en/of bij een alternatieve financier. Zowel de bank als andere financiers zullen een (meerjaren-)begroting eisen voordat ze tot financiering overgaan. Met een begroting laat je de financier vooraf zien wat je met het geleende geld gaat doen. Nu het steeds lastiger wordt om krediet te krijgen, is goed ondernemerschap belangrijk. Een ondernemer die kan aantonen dat hij met behulp van een begroting bewust sturing geeft aan zijn bedrijf, laat zien dat hij een goede ondernemer is waarin financiers vertrouwen kunnen hebben.
Hoewel een begroting nooit (exact) gerealiseerd wordt, is het wel beter om te proberen de begroting te halen. Door maandelijks de gerealiseerde cijfers te vergelijken met je begroting kun je bijsturen waar nodig. Soms zullen omstandigheden je dwingen de begroting aan te passen in positieve of negatieve zin. Als je bewust stuurt, zie je eventuele problemen vaak al in een vroeg stadium aankomen, kun je tijdig bijsturen en daarmee grotere problemen voorkomen.
Een begroting geeft inzicht in de te maken kosten. Op basis van een begroting kun je als ondernemer beter bepalen welke uitgaven wel of niet gewenst of noodzakelijk zijn. Met een begroting kunnen financiële beslissingen ook transparanter worden gemaakt richting medewerkers. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van budgetten.
Verkoopprijzen voor producten of diensten worden bepaald door de markt. Een bedrijf maakt winst als de kostprijs lager is dan de verkoopprijs. Het is daarom belangrijk om op de kostprijs te sturen en deze zo laag mogelijk te houden. De kostprijs bepaal je door directe kosten (inkoop en overige directe kosten) te vermeerderen met eventuele indirecte kosten en risico’s. De begroting, waar deze gegevens in staan, is de basis voor de kostprijsberekening en van groot belang voor je bedrijfsvoering.