Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

WAN2CONNECT Nederland, kantoor houdend aan de IJburglaan 456, 1086 ZJ Amsterdam, deel uitmakend van de besloten vennootschap NexGen Networks, statutair gevestigd te Amsterdam, KVK 34379015. En WAN2CONNECT N.V Suriname, KFK 81953.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, met name de overeenkomsten aangaande levering van diensten aan onze cliënten.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘cliënt’, wordt de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening diensten worden geleverd.
 3. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Als ook de cliënt naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de cliënt niet van toepassing, tenzij die voorwaarden niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet niets af aan het gestelde in dit artikel.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering van diensten’, wordt in daartoe voorkomende situaties ook verstaan het leveren van een zaak.

Artikel 2 Offertes

 1. Al onze offertes moeten worden gezien als uitnodigingen aan de potentiële cliënt, tot het doen van een aanbod. Zij binden ons niet, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.

De aan ons gegeven opdracht geldt als aanbod, die pas na schriftelijke bevestiging van onze kant (de zogenaamde opdracht acceptatie) als aanvaard kan worden beschouwd.

 1. Van de door ons gedane offertes maken deel uit (in het bijzonder ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde): ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, en eventuele bijlagen en bescheiden, die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, net als door ons in dit verband gemaakte gereedschappen in de breedste zin des woords. Het hiervoor vermelde moet op ons verzoek onverwijld, doch in elk geval binnen een termijn van 5 (vijf) werkdagen aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden ter beschikking gesteld. Wij behouden ons ook de uit het intellectuele – en industriële eigendom voorvloeiende rechten voor.
 2. Als de opdracht, waarop onze offerte betrekking heeft, niet binnen 3 (drie) maanden na de dag waarop wij onze offerte hebben uitgebracht bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten, die aan het doen van onze offerte verbonden zijn (daartoe behoren ook de kosten voor het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen), bij de cliënt in rekening brengen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons, komt pas dan tot stand wanneer wij een aan ons gegeven opdracht schriftelijk hebben aanvaard, om precies te zijn: vanaf het moment waarop wij de opdracht acceptatie hebben verzonden.
 2. De cliënt is aan zijn opdracht, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 (acht) dagen na dagtekening van de opdracht. Een verklaring van de cliënt dat hij zijn opdracht wenst te annuleren of wijzigen, afgegeven in deze 8 (acht) dagen, kan niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de oorspronkelijke opdracht tot stand komt, als wij de opdracht hebben aanvaard/bevestigd binnen deze periode van 8 (acht) dagen.
 3. Wij gaan ervan uit dat de door ons aan de cliënt verzonden opdracht acceptatie de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Is de cliënt van mening dat dit niet zo is, dan moet cliënt ons dit binnen 8 (acht) dagen na dagtekening van onze opdracht acceptatie, schriftelijk laten weten.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Prijzen

 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en – tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen – exclusief reis- en verblijfkosten en overige kosten, die uit de opdracht voortvloeien.
 2. De in offertes, contracten en opdracht acceptatie vermelde prijzen, zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals valutakoersen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen, die op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam, golden.
 3. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de cliënt in rekening te brengen. Wij behouden ons ook het recht om in dat geval de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. Dit recht heeft de cliënt ook, als wij ons binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten         een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Maakt de cliënt van dit recht gebruik, dan moet hij binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons, bij aangetekende brief de ontbinding inroepen.

Artikel 5 Leveringstermijn

 1. De dienstverlening gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, als alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven ingangsdatum geldt niet als fatale termijn, tenzij anders in de overeenkomst is opgenomen.
  Bij niet tijdige levering onzerzijds moeten wij schriftelijk in gebreke worden gesteld.
  In geval de situatie afwijkt van het bovenstaande en in de overeenkomst een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd wanneer de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
 2. Verzoekt een cliënt om de dienstverlening op een ander dan het overeen gekomen tijdstip te doen ingaan, dan kunnen wij de daaruit voortvloeiende kosten aan de cliënt in rekening brengen.
 3. Als de dienstverlening in gedeelten plaatsvindt, hebben wij het recht ieder gedeelte als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 4. De cliënt moet de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn afnemen. Gebeurt dat niet, dan zijn wij gerechtigd om op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek de bevoegde rechter te verzoeken ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen diensten te bevrijden en/of om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de overeengekomen prijs van de dienstverlening in te vorderen.
 5. Als de cliënt niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en de nog verschuldigde som, zonder rechterlijke tussenkomst in te vorderen.
 6. Het gestelde onder artikel 5, lid 4 en lid 5 laat onverlet ons recht op alle kosten, die daaruit voortvloeien, waarin begrepen de kosten van leegloop, administratie, gerechtelijke procedures enzovoort, op cliënt te verhalen.

Artikel 6 Reclame door cliënt

 1. De cliënt staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
 2. Klachten van de cliënt, die betrekking hebben op gebreken in de dienstverlening moeten door de cliënt binnen 5 (vijf) werkdagen na levering aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en, zo daarvan sprake is, onder opgave van het factuurnummer. Cliënt is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en tijdige controle op de verleende dienst.
 3. Een ingebrekestelling door cliënt, vervalt als:
 1. deze een gevolg is van door cliënt onjuist of onvolledig verstrekte informatie;
 2. niet of niet geheel is voldaan aan het gestelde in artikel 6, lid 2;
 3. cliënt ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Advisering of daarmee vergelijkbare dienstverlening vindt plaats op grond van de door cliënt verstrekte informatie, door ons verkregen informatie bij derden en de op het tijdstip van advisering geldende wetten en regelingen. Het staat cliënt te allen tijde de verstrekte adviezen of daarmee vergelijkbare dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te volgen.
 2. De eventueel negatieve gevolgen daarvan voor cliënt kunnen in geen geval op ons worden verhaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Uitsluitend aantoonbare materiële schade voortvloeiende uit aantoonbare nalatigheid van onze zijde kan op ons worden verhaald tot een maximum van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, met dien verstande dat ten hoogste € 5.000,- (vijfduizend euro) wordt vergoed over alle gebeurtenissen samen
 4. De cliënt is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de cliënt komen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Door ons uit hoofde van de dienstverleningsovereenkomst geleverde zaken, zoals memoranda, rapporten, analyses enzovoort, blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van alles wat de cliënt uit hoofde van, samenhangende met, of voortvloeiende uit de door ons geleverde dienstverlening aan ons verschuldigd is. Als wij zoiets nodig achten, hebben wij het recht van de cliënt zekerheid over de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
 2. De cliënt heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
 3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het de cliënt toegestaan de zaken aan derden te verkopen, maar uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. In dat geval moet de cliënt de verkregen gelden aan ons overdragen of, als ze niet tegen contante betaling zijn verkocht, de verkregen vorderingen  aan ons overdragen.
 4. Als ten gevolge van be- of verwerking door de cliënt, ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, moet de cliënt voor ons een bezitloos pandrecht vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
 5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de cliënt (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de cliënt niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht; met name behouden wij onverkort het recht de cliënt, na het onder ons nemen van de zaken, tot schadevergoeding aan te spreken.
 6. De cliënt is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. In beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
 2. Als de cliënt niet tijdig tot (volledige) betaling overgaat, is hij in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval hebben wij het recht, als voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de betalingsverplichting van cliënt, de nakoming van al onze verbintenissen met de cliënt op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de diensten, of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij in dat geval gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de cliënt dan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot het op een andere manier ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de cliënt in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van cliënt, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
  Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50, – alles exclusief omzetbelasting.
  Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of op een andere manier uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de cliënt, zelfs al zou cliënt volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
 4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Indien in de financiële positie van cliënt na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te verlangen.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties.
 3. Als wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de cliënt ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands en de Surinaamse recht van toepassing.

Artikel 12 Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in het land van herkomst, met dien verstande dat WAN2CONNECT uitdrukkelijk Amsterdam als domicilie kiest .

WAN2Connect Nederland, deel uitmakend van de besloten vennootschap NexGen Networks, gevestigd te Amsterdam, Nederland. En WAN2CONNECT N.V Suriname.